page_banner

ଉତ୍ପାଦ

 • Raw material-Animal feed grade Spirulina Powder Rich in Antioxidant, Minerals, Fatty Acids, Fiber and Protein, No Irradiated, No Contaminated, No GMOs

  କଞ୍ଚାମାଲ-ପଶୁ ଫିଡ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ସ୍ପିରୁଲିନା ପାଉଡର୍ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ, ମିନେରାଲ୍ସ, ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍, ଫାଇବର ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ରେ ଭରପୂର, କ ir ଣସି ବିକିରଣ ନାହିଁ, ପ୍ରଦୂଷିତ ନାହିଁ, GMO ନାହିଁ |

  ସ୍ପିରୁଲିନା ଏକ ପ୍ରକାର ନିମ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦ, ସିଆନୋଫାଇଟା, ରିଭୁଲାରିଆସିଆର ଅଟେ | ସେମାନେ ଏବଂ ଜୀବାଣୁ, ଇଣ୍ଟ୍ରାସେଲୁଲାର କ real ଣସି ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟ, ପୁନର୍ବାର ଏତେ ନୀଳ ଜୀବାଣୁ କୁହନ୍ତି | ନୀଳ ସବୁଜ ଆଲଗା କୋଷ ଗଠନ ମୂଳ, ଏବଂ ଏହା ଅତି ସରଳ, ଏହା ପୃଥିବୀ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଫୋଟସାଇନ୍ଥେଟିକ୍ ଜୀବ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ, ଏହି ଗ୍ରହରେ 3.5 ବିଲିୟନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା | ଏହା ପାଣିରେ ବ, ିଥାଏ, ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିରେ ସ୍ପିରାଲ୍ ଫିଲାମାଣ୍ଟସ୍ ଫର୍ମ, ତେଣୁ ଏହାର ନାମ |
 • Raw material – Certified Organic Chlorella Powder

  କଞ୍ଚାମାଲ - ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ଜ Organ ବ କ୍ଲୋରେଲା ପାଉଡର୍ |

  ଏହି ଉତ୍ପାଦଟି ଏମ୍ରାଲ୍ଡ ଅଟେ, ଆଲଗା ଚରିତ୍ରିକ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଅଛି, ଏଥିରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରୋଟିନ୍, କମ୍ ଚର୍ବି, କମ୍ ଚିନି, କମ୍ ପରିମାଣର ଉତ୍ତାପ, ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍, ମିନେରାଲ୍ ଉପାଦାନର ସୁବିଧା ରହିଛି | କ୍ଲୋରେଲା କ୍ଲୋରୋଫିଲରେ ଭରପୂର ଏବଂ କ୍ଲୋରେଲା ଅଭିବୃଦ୍ଧି କାରକ (CGF), ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ସହିତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ମାନବ, ପ୍ରାଣୀ, ଏକକ କୋଷ ପ୍ରୋଟିନର ଏକ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ସ, ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଖାଦ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | , ଏକ ବିଶାଳ ବଜାର ଅଛି |
 • Certifed Organic Spirulina Powder No GMOs And Vegan Friendly

  ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ଜ Organ ବିକ ସ୍ପିରୁଲିନା ପାଉଡର୍ କ GM ଣସି GMO ଏବଂ ଭେଗାନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ନୁହେଁ |

  ଏହି ଉତ୍ପାଦଟି ଗା dark ସବୁଜ, ଆଲଗା ଚରିତ୍ରିକ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଅଛି | ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୃଦ୍ଧ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭିଟାମିନ୍, ମିନେରାଲ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟ୍ରେସ୍ ଉପାଦାନ ଯାହା ମାନବ ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକ କରେ | କମ୍ ଚର୍ବି ଏବଂ ସେଲୁଲୋଜ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଲିପିଡ୍ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସନ୍ତୁଳିତ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ | ଏହାବ୍ୟତୀତ, ଏହା ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଶୋଷଣ ଯୋଗ୍ୟ ଆଇରନ୍ ସାମଗ୍ରୀର ମାଲିକ, ଫାଇକୋସିଆନିନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଜ o ବ ସକ୍ରିୟ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ଭରପୂର ମାତ୍ରାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରେ |
 • Raw Material – Blue Spirulina (Phycocyanin) Superfood Non GMO, Vegan +

  କଞ୍ଚାମାଲ - ବ୍ଲୁ ସ୍ପିରୁଲିନା (ଫାଇକୋସିଆନିନ୍) ସୁପରଫୁଡ୍ ନନ୍ ଜିଏମଓ, ଭେଗାନ୍ + |

  ବ୍ଲୁ ସ୍ପିରୁଲିନା (ଫାଇକୋସିଆନିନ) 2.11oz / 60g, ବ୍ଲୁ-ଗ୍ରୀନ୍ ଆଲଗା ଠାରୁ ସୁପରଫୁଡ୍, ସ୍ମୁଥ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାନୀୟ ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଖାଦ୍ୟ ରଙ୍ଗ - ଅଣ GMO, ଗ୍ଲୁଟେନ୍ ମୁକ୍ତ, ଦୁଗ୍ଧମୁକ୍ତ, ଭେଗାନ୍ +

  ଫାଇକୋସିଆନିନ (ସ୍ପିରୁଲିନା ନୀଳ) ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଆକାଶ ନୀଳ ପାଉଡର ଯାହା ସ୍ପିରୁଲିନାରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ | ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଟିନ୍, ଏକ ଉତ୍ତମ ପ୍ରାକୃତିକ ଖାଇବା ପିଗମେଣ୍ଟ, ଏବଂ ଏକ ଉତ୍ତମ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ | ଫାଇକୋସିଆନିନ ପ୍ରକୃତିର ବିରଳ ପିଗମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ, ଏହା କେବଳ ରଙ୍ଗୀନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ଟିକର ପ୍ରୋଟିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ସହିତ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ରଚନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ |