page_banner

ଉତ୍ପାଦ

OEM ODM ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ଜ Organ ବିକ ସ୍ପିରୁଲିନା ଟାବଲେଟ୍ 500mg 1000mg ଇତ୍ୟାଦି |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ସ୍ପିରୁଲିନା ହେଉଛି ଏକ 100% କ୍ଷାରୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ food ାସ୍ଥ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ମାନବ ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା 46 ଟି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ, ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପିରୁଲିନା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ | ସ୍ପିରୁଲିନାରେ ସମୃଦ୍ଧ ପନିପରିବା ପ୍ରୋଟିନ୍ (60 ~ 70%,), ମଲ୍ଟି ଭିଟାମିନ୍ (ଭିଟାମିନ୍ ବି 12) ଥାଏ, ଯାହାକି ଏକ ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଅଭାବ | ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଅଛି (ଆଇରନ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ସୋଡିୟମ୍, ଫସଫରସ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଇତ୍ୟାଦି), ଅଧିକ ପରିମାଣର ବିଟା-କାରୋଟିନ୍ ଯାହା କୋଷକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ (ଗାଜର ଠାରୁ 5 ଗୁଣ ଅଧିକ, ପାଳଙ୍ଗଠାରୁ 40 ଗୁଣ ଅଧିକ), ଉଚ୍ଚ ପରିମାଣର | ଗାମା-ଲିନୋଲିନ୍ ଏସିଡ୍ (ଯାହା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍କୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ ଏବଂ ହୃଦ୍‌ରୋଗକୁ ରୋକିପାରେ)। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହି ନୀଳ-ସବୁଜ ଆଲଗାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ବ growing ିବାରେ ଲାଗିଛି | ଉଦାସୀନତା


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ସ୍ପିରୁଲିନା ହେଉଛି ଏକ 100% କ୍ଷାରୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ food ାସ୍ଥ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ମାନବ ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା 46 ଟି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ, ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପିରୁଲିନା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ | ସ୍ପିରୁଲିନାରେ ସମୃଦ୍ଧ ପନିପରିବା ପ୍ରୋଟିନ୍ (60 ~ 70%,), ମଲ୍ଟି ଭିଟାମିନ୍ (ଭିଟାମିନ୍ ବି 12) ଥାଏ, ଯାହାକି ଏକ ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଅଭାବ | ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଅଛି (ଆଇରନ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ସୋଡିୟମ୍, ଫସଫରସ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଇତ୍ୟାଦି), ଅଧିକ ପରିମାଣର ବିଟା-କାରୋଟିନ୍ ଯାହା କୋଷକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ (ଗାଜର ଠାରୁ 5 ଗୁଣ ଅଧିକ, ପାଳଙ୍ଗଠାରୁ 40 ଗୁଣ ଅଧିକ), ଉଚ୍ଚ ପରିମାଣର | ଗାମା-ଲିନୋଲିନ୍ ଏସିଡ୍ (ଯାହା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍କୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ ଏବଂ ହୃଦ୍‌ରୋଗକୁ ରୋକିପାରେ)। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହି ନୀଳ-ସବୁଜ ଆଲଗାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ବ growing ିବାରେ ଲାଗିଛି | ଉଦାସୀନତା

ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ

1. ଖାଦ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର
ଏଥିରେ ଅନେକ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍, ଭିଟାମିନ୍, ମିନେରାଲ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଶରୀରକୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ |
a। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରେଡ୍: ବୃଦ୍ଧ, ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଟନେସ୍, ଓଜନ ହ୍ରାସ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ |
ଖ। ଫିଡ୍ ଗ୍ରେଡ୍: ଜଳଚର ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ |
ଗ। ଅନ୍ୟମାନେ: ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ, ପୁଷ୍ଟିକର ଦୁର୍ଗ |
4. ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ କ୍ଷେତ୍ର —— ଟାବଲେଟ୍, କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଏବଂ ପାଉଡର୍ |
Qi ଏବଂ ରକ୍ତର ଅଭାବ, ଫ୍ଲାଗମ୍, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ଅଙ୍ଗର ଥକ୍କା, ଭୋକ ହ୍ରାସ, ଅଭାବ, ରକ୍ତହୀନତା ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ଏହି ରୋଗ ଉପରୋକ୍ତ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମର ଅଟେ |
3. କସମେଟିକ୍ କ୍ଷେତ୍ର |
ଏହା ଚର୍ମକୁ ପୋଷଣ ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଅଟେ |

ଜ Organ ବିକ ସ୍ପିରୁଲିନା ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍ (OEM)
26 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ |

ଉତ୍ପାଦ

ଉତ୍ପାଦର ନାମ ଜ Organ ବିକ ସ୍ପିରୁଲିନା ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍ |
ସକ୍ରିୟ ଉପାଦାନ | ସ୍ପିରୁଲିନା 90% |
ଫର୍ମ | ଟାବଲେଟ୍ / ସୋଲଫେଲ୍ / କ୍ୟାପସୁଲ୍ |
ରଙ୍ଗ ସବୁଜ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା |
ଓଜନ ଭରିବା | 250mg, 400mg, 500mg କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା |
ବ id ଧତା | 2-5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ |

ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

OEM ହଁ
ଲୋଗୋ ଡିଜାଇନ୍ | ହଁ
କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ଫର୍ମୁଲା | ହଁ
ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମ ଯଦି ତୁମେ ପସନ୍ଦ କର ତୁମର ବ୍ରାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଆମର |
ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ପଦ୍ଧତି ଟି / ଟି, ଏଲ୍ / ସି, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଅନ୍, ନଗଦ, ଅଲି ଏସ୍କ୍ରୋ ଇତ୍ୟାଦି |
ପ୍ୟାକେଜିଂ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବଲ୍କ, ବୋତଲ, ଫ୍ଲିଷ୍ଟର୍ ପ୍ୟାକ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା |
ପଠାଇବା ଉପାୟ | DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT, ସମୁଦ୍ର ଦ୍, ାରା, ବାୟୁ ଦ୍ .ାରା |
ପ୍ରଶବ ସମୟ ତୁମର ଅର୍ଡର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାର 15-25 ଦିନ ପରେ |
ମାଗଣା ନମୁନା | ହଁ

ଯୋଗାଣକାରୀ |

ପ୍ରମାଣପତ୍ର GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000, QS |
ଅଧିକାଂଶ ଉତ୍ପାଦରେ ଜ Organ ବିକ, ହାଲ୍, କୋଶର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ |
ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ ଫୁଜିଆନ୍, ଚୀନ୍ (ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ)
କମ୍ପାନି ନାଁ ଫୁକିଙ୍ଗ କିଙ୍ଗ ଡନର୍ମସା ସ୍ପିରୁଲିନା କୋ।, ଲି।

OEM ଏବଂ ODM ର ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ:

କଳିଙ୍ଗ DNARMSA ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲେବଲ୍ ସୁବିଧା |
1.GMP ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନକ କର୍ମଶାଳା |
2. ଏସିଆର ଶୀର୍ଷ ମାନ୍ୟତା R&D କେନ୍ଦ୍ର |
3. ଉନ୍ନତ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଉତ୍ପାଦନ ରେଖା |
4. ଅଧିକ 100 ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ |
5. ନିଜେ ଆମଦାନୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ଅଧିକାର |
6. ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପରାମର୍ଶ ସେବା ଦଳ |
7. ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ସେବା |


  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |